PŘEKLAD: The Battle of Maldon v českém překladu? A vlastně i jo…

Není to tak dávno, kdy se na pultech knihkupců objevilo anglické vydání The Battle of Maldon together with The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm’s Son and „The Tradition of Versification in Old English“, které sesbíral a uspořádal Peter Grybauskas.

Litujete, že kniha v českém prostředí jen tak nespatří světlo světa? Tak už skoro nemusíte. Skoro.

Začnu tím, že jsem sklerotik, Bitvu u Maldonu jsem už česky četl, navíc překlad mám doslova na očích každý den (tedy sborník, v němž je text zachycen), a že mě na něj musel upozornit pozorný čtenář mých příspěvků.

Dalo by se říct, že se stydím. Ale staly se i horší věci, o těch až v prosinci…

Nicméně nad tímto článkem jsem poslední tři dny přemýšlel dlouho a děsil jsem se, kolik dá práce jen krátký přepis, než mě – starého boomera – musela poučit jiná čtenářka mých příspěvků, že existuje něco jako Google Lens. To víte, k nám do Hůrecka se moc zpráv ze světa velkých lidí nedostane. I tak korekce, aliterační grafické mezery a další, nemluvě speciální znaky, se kterými si ani Google neporadil. Doufám, že jsem se vyvaroval veškerých chyb.

Má krátká recenze na výše zmíněnou knihu je zde:

Bitva o Maldon

Jak se v mé recenzi dočtete, kniha obsahuje vícero textů, ale ty dva zásadní, tedy Bitvu u Maldonu a Návrat Beorhtnothe, syna Beorthelmova, v českém překladu už dávno máme.

Bitvu u Maldonu výborně přeložila Helena Soukupová-Clarková (a tu přikládám níže v plném znění (díky Google Lens), snad se na mě nikdo nebude zlobit, že text takto dávám do světa) a je součástí sborníku Jako když dvoranou proletí pták, jenž sestavil Jan Čermák (mimo jiné přeložil Netvory a kritiky J. R. R. Tolkiena, ty vydalo Argo), a to už v roce 2009. Jestli je na českém trhu jiný překlad Bitvy, popravdě nevím.

Bitva o Maldon

Přejdeme-li k finální verzi Návratu Beorhtnothe, vyšel v češtině hned dvakrát: u Mladé fronty v rámci Příběhů z čarovné říše z pera Petra Štěpána v roce 1997. Téhož roku vydalo SPDPJRRT Návrat Beorhtnothe, Beorthelmova syna v podání Daniely Binderové.

Bitva o Maldon

A já níže přikládám právě Bitvu u Maldonu z Čermákovy antologie nejstarší anglické poezie a prózy.

Bitva u Maldonu

(v překladu Heleny Soukupové-Clarkové)

                                    …by zkáza.
Kázal pak každému      sesednout z koní,
zahnat je stranou      a zápolit směle,
své odvaze věřit      i obratnosti.
V ten okamžik seznal      Offův syn,
že zkušený náčelník      nestrpí zbabělost;
tu svého věrného      sokola vypustil,
ať skryje se v lese;       sám do seče spěchal.
Jak zbraně se chopil,       zvěděli všichni,
že dobře si povede      v půtce, jež přijde.
I Éadríc přál si      podpořit pána
ve vřavě války      a vpřed se ubíral
máchaje zbraní.       Na mysli nezemdlel,
dokud mohl      držet v rukou
svůj skvostný meč;       ve slově stál,
že bude se vždy      před vůdcem bít.
Pak počal Byrhtnóð      své lidi pořádat,
moudře mluvil,       učil muže,
jak správně se postavit,       jak skála pevní být,
křikl, ať uchopí      kulaté štíty
silnou paží      a střesou strach.
Když šiky v pořádku      stály, jak přikázal,
seskočil z koně      do kruhu věrných,
statečných druhů,       drahých jeho srdci.
Vtom vyjel na břeh      vyslanec vikingů,
výhrůžným hlasem      vyřídil vzkaz,
který přinesl      od těch plavců;
za vodu k velmoži      výzva se nesla.
„Stateční plavci      poslali mě k tobě
a ty zas, jak kázali,       kvapem jim pošli
v přátelství prsteny;       věru vám prospěje
zaplatit daň      a zabránit sváru,
než s vámi břitký      svedeme boj.
Proč ničit se, možná váš      majetek postačí
– zlatem jsme ochotni      zpečetit mír.
Pokud se rozhodneš,       rekovný pane,
šetřit moudře mužů      svých šiky,
poslat plavcům,       co si přejí,
přátelským darem      potvrdit příměří,
chceme se s výkupným      k lodím zas vzdálit,
brázdit dál moře,       i vám dopřát mír.“
Promluvil Byrhtnóð,       pozvedl štít,
potřásl štíhlým,       pěkným oštěpem,
zuřivým hlasem      zavolal v odpověď:
„Posloucháš, plavče,       co praví mí lidé?
Ochotně zaplatí      ostrými oštěpy,
vražedným hrotem      a hrozivou čepelí!
Pro vás však válečná      není to výbava.
Vikinský posle,       vrať se zpátky,
zanes svým druhům      nedobrou zvěst:
s vojskem zde stojí      statečný velmož.
Budu se urputně      bít a ubráním
vlast Æðelréda,       vladaře mého,
půdu i lid.       Pohané padnou,
skoleni v bitvě.       Stud mi brání
s výkupným pustit vás      v poklidu k lodím,
nezkřížit zbraně,       když do naší země
až příliš daleko      vpadli jste dychtivě.
Zlato vám nelze      zadarmo získat,
ponejprv meč      musí nás přesvědčit,
vražedná hra,       ať vzdáme se pokladů.“
Vyslal pak šiky      se štíty vpřed –
brzy stanuly      na samém břehu.
Obě vojska      dělila voda;
přišel příliv,       přívaly vod,
slily se proudy.       Seznali, že dlouho
potrvá, než jejich      zbraně se potkají.
Přes řeku Pantu      se pohledem měřili
Východní Sasové      a vojsko vikingů.
Zranit se navzájem      nikterak nemohli,
jen svištící střela      by přinesla smrt.
Opadly vody;       vikinští vetřelci,
vládci lodí,       lačnili po boji.
Strážce svých lidí      svěřil brod
statnému vazalu.       Wulfstán se jmenoval,
byl z čackého plemene      – Céolův potomek,
oštěpem sklál      odvážného smělce,
prvního piráta,       jenž přebrodit chtěl.
Wulfstánu po boku      válečníci dva,
Ælfere a Maccus,       mocní a udatní,
hrdě a bez bázně      u brodu stáli,
chtěli to místo      chrabře hájit,
dokud budou      držet zbraně.
Když lační a zuřiví      lupiči zjistili,
že u brodu zkruší je      zkušení obránci,
Istivého úskoku      užili lapkové,
prosili, ať mohou      přejít v klidu,
překonat mostek,       převést své muže.
Tu pyšný velmož      přenechal hrdě
přespříliš mnoho      půdy protivníku.
Přes chladnou vodu      chlubně volal
Byrhðelmův syn      bojovníkům v sluch:
„Volný je průchod,       válečníci,
nač váhat před bojem;       jen Bůh však ví,
komu z nás připadne      bitevní pole.“
Vražední vlci      nedbali vln,
vikinské vojsko      se brodilo vodou,
přes Pantu na západ      přenesli štíty,
se zbroji brali se      na druhý břeh.
Proti nim ve zbrani      zchystáno stálo
Byrhtnóða vojsko;       on poručil vztyčit
štíty jak stěnu      a muži ať stojí
bděle a pevně.       Blížil se boj,
sláva v seči.       Sbíral se čas,
kdy zhyne skolen,       kdo sudbě se znelíbil.
Zdvihla se vřava,       havrani vzlétli
i dravý orel;       duněla zem.
Rukama oštěpy      ostřené metali,
broušená kopí,       ať do boje letí;
svištěly střely,       šíp štíty třištil.
Běsnila bitva,       bojovníci mřeli,
plavci i Sasové      pokrývali pláň.
Skolili Wulfméra,       ve smrti spočinul,
Byrhtnóðovy sestry      bojovný syn;
železné meče      život mu zkrátily.
Potom plavce      stihla pomsta.
Já slyšel, že Éadweard      jednoho srazil
jediným máchnutím      mocného meče,
že sklesl mu k nohám      muž propadlý sudbě;
jeho pán chválil ho      ve chvilce oddechu,
svého komořího,       za statečný skutek.
Hrdinně stáli,       hleděli smrti vstříc
tvrdí jak z oceli,       toužili zvědět,
kdo první zasadí      prudkou ránu,
o život připraví      prokleté zoufalce
či zraní; mrtvi      na zem se káceli.
Stáli pevně;       Byrhtnóð je pobízel,
ať staří i mladí      myslí na slávu,
které dobudou      na Dánech v boji.
Pak jeden z plavců      pozvedl oštěp,
vykročil kupředu,       vojvodu vyhledal.
Kníže byl připraven –      kráčel ke kmánu,
oba si přáli      uškodit druhému.
Námořník kopím      na jihu kutým
bolestně poranil      pána bojovníků;
ten škubl štítem,       až rozštěpil ratiště,
tak vyrval hrot      z hrozné rány.
Velmož zuřil;       vrhl se zavile
na plavce hrdého,       který ho poranil.
Šťasten byl v poli;       oštěpem proklál
pyšné hrdlo,       paži svou pozvedl,
by vyrval život      zrádnému vikingu.
Pak divoce probodl      dalšího plavce,
rozťal mu zbroj;       zranil mu prsa
skrz kroužkové brnění,       bodl mu do srdce
vražedný hrot.       Hrdý ten vojvoda
zasmál se, zaplesal,       děkoval Pánu,
že dopřál mu dílo      dnešního dne.
Pak krutý viking      vrhl kopí,
hluboko uvázlo      v hrudi pána,
jenž bránil otčinu      Æðelréda.
Po boku Byrhtnóða      bojoval jinoch,
mladičký chlapec,       jenž velmi chrabře
vytrhl krvavé      kopí z velmože.
Wulfstánův syn,       mladý Wulfmér,
metl to kalené      kopí zas zpět;
se smrtícím hrotem      v srdci se zhroutil
viking, jenž poranil      Wulfmérova pána.
Tu plavec ve zbrani      přiskočil k velmoži,
toužil mu pobrat      prsteny cenné,
oděv a zbroj,       i zlacený meč.
Byrhtnóð tasil      třpytnou čepel,
lesklou a širokou,       lupiče seknout chtěl.
Příliš brzy      plavec ho zastavil,
kopím proklál      knížeti paži.
K zemi pad meč      se zlatým jílcem;
vojvoda nemohl      vládnout již zbraní
ni třímat štít.       Šedivý válečník
naposled promluvil,       povzbudil vojsko,
kázal svým druhům      stále jít kupředu,
na nohou sám už      nemohl stát.
K nebesům vzhléd:1
„Díky Ti vzdávám,       Vládce lidí,
za slasti světské.       Slitovný Pane,
v úzkosti nejvyšší      k Tobě se obracím,
bys mému duchu      daroval dobro,
aby má duše Tě      dosíci mohla,
a pod Tvou ochranu,       andělů kníže,
došla v pokoji.       Tebe prosím,
ať démoni pekel      duši mou nezhubí.“
Potom ho skláli      pohané severští,
i bojovníky      po jeho boku:
Elfnóð a Wulmér      leželi vespolek,
kde život dali      za pána drahého.
Pak nechal boje,       kdo nechtěl tam být.
První uprchl      potomek Oddův
Godric vojsko      i vladyku opustil,
i když mu klisnu      kolikrát daroval;
on vyšvih se na koně      velitele svého,
do pánova sedla      – to nebylo správné –
a jeho bratři      běželi s ním,
Godwine a Godwíg,       o boj nedbali,
ujeli z bitvy,       utekli do lesa,
skryli se v bezpečí,       spasili životy,
a víc mužů s nimi,       než vhodné by bylo,
kdyby si všichni      vzpomněli, kterak
předtím je pán      zahrnul přízní.
Dobře děl Offa      dříve ten den
na sněmovním místě,       kde se shromáždili:
že prý tam mluvili      odvážně mnozí,
kteří pak zklamali,       když nouze zavládla.
Tak tedy padl      pán toho lidu,
Æðelrédův velmož;       všichni družiníci
viděli potom,       že vojvodu ztratili.
Tu vpřed se hnali      velmoži hrdí,
chrabří muži      chvátali dychtivě,
toužili dosíci      jedno neb druhé,
položit život      či pomstit pána.
Vpřed je poháněl      potomek Ælfrícův,
ač nebyl starý,       těmito slovy –
to Ælfwine promluvil,       udatně pravil:
„Vzpomínám slibů      pyšných a smělých,
když u medoviny      mluvili jsme spolu,
hrdinové v síni,       o hrozných sečích.
Nechť každý ukáže      nyní svou udatnost.
Původ svůj prohlásím      přede všemi:
pocházím z mocného      mercijského rodu,
děd můj byl znám všem,       Ealhelm jej zvali,
byl moudrý šlechtic      a mnoho měl statků.
V pravdě mi, mužové,       vyčítat netřeba,
že bych chtěl odejít,       opustit vojsko,
zamířit domů,       zabit když dokonal
můj vládce v boji.       Můj žal je větší:
byl nejen mým pánem,       nýbrž i příbuzným.“
Pak hnul se kupředu,       hleděl si pomsty,
kopím z jasanu      jednoho proklál
Seveřana, ten      skácel se k zemi,
zabit jeho zbraní.       Pak Ælfwine začal
pobízet druhy,       ať dají se vpřed.
Promluvil Offa,       potřásl oštěpem:
„V pravdě jsi, Ælfwine,       povzbudil všechny
velmože do bitvy.       Velitel náš když
leží mrtev,       musíme v nouzi
jeden druhému      dodávat odvahy;
ať každý bojuje,       dokud meč blyštivý
udrží v ruce,       ostrý oštěp,
dobrou zbraň.       Zradil nás Godric,
Oddův syn,       úskočným skutkem.
Uvěřil kdekdo,       když na koni odjížděl,
na krásném oři,       že to je kníže;
proto se rozbily      šiky a rozpadla
hradba štítů.       Hrom ho zab!
Vždyť vnukl mnohým      myšlenku na útěk.“
Léofsunu pozvedl      lipový štít,
aby se ochránil;       Offovi odvětil:
„Já odsud, přísahám,       ani píď necouvnu,
budu se probíjet      pořád dál,
pána a přítele      pomstím v boji.
Stateční muži      sturmerští nebudou
muset mne plísnit,       když padl můj přítel,
sám že jsem bez pána      pospíchal domů,
zběhl z bitvy –      zbraň mě skolí,
vražedný hrot.“       Hněvivě vykročil,
bil se udatně,       útěkem pohrdl.
Promluvil Dunnere,       potřásl oštěpem,
ten prostý muž      provolal hlasitě,
ať každý bojovník      Byrhtnóða pomstí:
„Kdo na pomstu myslí      za pána našeho,
nesmi teď prchnout,       pro život plakat.“
Pak směle kráčeli,       smrti se nebáli,
vrhli se na Dány      družiníci,
lítí bojovníci      prosili Boha,
ať pomstít mohou      přítele a pána,
svým zavilým sokům      způsobit smrt.
Jeden zajatec      začal jim pomáhat,
nebojácný rek      z Northumbrie,
Ecgláfův syn,       Æscferð mu říkali.
Utéci nehodlal      z osudné hry,
vysílal šipku      za šipkou směle,
tu rozštípl štít,       tu rozpáral muže,
znovu a znovu      zraňoval vikingy,
dokud ještě      zbraň svou držel.
Dlouhý Éadweard      vzdoroval oštěpům,
jaře a chrabře      chlubil se řka,
že nechce popustit      ani píď půdy,
uprchnout pryč,       když padli onačejší.
Vikinským štítovým      valem se probíjel,
až svého pána      na těch plavcích
se ctí pomstil;       pak padl bez ducha.
Vedle něj Æðeríc,       vznešený družiník,
zchystaný na smrt      statečně zápasil:
Síbyrhtův bratr      a spolu s ním mnozí
drtili štíty;       v divoké šarvátce
praskaly záštity,       pancíře zpívaly
strašlivou píseň.       Srazil v boji
Offa plavce,       že udolán padl,
i Gaddův příbuzný      políbil pak zemi.
Rychle skolili      Offu v té seči;
splnil však,       co slíbil vládci,
co předtím přísahal      pánovi svému –
buď že se nazpátek      navrátí oba
ve zdraví domů,       či zemřou v boji,
zahynou v poli,       jež patří mrtvým.
Padl, jak patří se –      pánovi po boku.
Pukaly štíty.       Plavci se vrhli
ohnivě do boje.       Oštěpy vázly
v ztracencích osudu.       Zamířil Wístán,
Ðurstánův syn,       do trpké seče;
zahubil tři      z toho zástupu,
než vposled vydechl,       Wigelmův potomek.
Zlá byla srážka;       nezdolně stáli
ve vřavě muži;       válečníci mřeli,
ranami znaveni      k zemi se hroutili.
Óswold a Éadwold      bez ustání,
oba ti bratří,       budili odvahu
v přátelích vznešených,       volali na všechny,
ať ještě vydrží      v té nouzi veliké,
zdatně a srdnatě      zbraněmi sečou.
Promluvil Byrhtwold,       pozvedl štít,
starý ten družiník      sevřel oštěp,
srdnatě pravil      statečným mužům:
„Odvaha stoupne,       srdce se osmělí,
duch se výš vzepne,       když zemdlí v nás síla.
Náš pán tu leží,       lítě posekaný,
tváří v prachu.       Věčně ať truchlí
ten, kdo z hry udatných      utéci hodlá.
Bílou mám hlavu;       vvvnač hledat bezpečí,
já sám jen vedle      vládce svého,
laskavého pána,       ležet si přejí.“
Do zbraně pobízel      Godric Æðelgárův,
všem dodával odvahy.       Ostré oštěpy,
vražedná kopí,       vrhal na vikingy,
bil se s plavci      v prvním sledu,
sekal a zabíjel,       až sám v bitvě zhynul.
To nebyl ten Godríc,       jenž z boje zběhl…

1 Druhý půlverš chybí; zda šlo o záměr (dramatický účinek pauzy), není jasné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.