Ochutnávka z The Nature of Middle-earth: O tom, jak rostli a kdy plodili Quendi

Na podzim se (konečně) dočkáme posledního přídělu Středozemě, a ač (bohužel) u fanoušků Tolkiena převládá nadšení z fikce Amazon seriálu, neměla by novinka The Nature of Middle-earth určitě zůstat nepovšimnuta.

Níže přináším ukázku Tolkienova textu z konce padesátých let, kde se rozepisuje na téma věku elfů, přepočtu let na roky smrtelníků… Tento a jiné text se objeví ve výše zmíněné novince.

Již nyní víme, že bude kniha rozdělena do tří hlavních pasáží: Čas a stárnutí, Tělo, mysl a duše a Svět, jeho země a jeho obyvatelé. Plus Dodatky. Obecně se dozvíme, jak elfové či lidé vyrůstali, jak stárli, jaké měli vlasy, vousy či podrobnosti o elfí reinkarnaci. Nebude se jednat o klasické dílo, na které jsme zvyklí, spíše o plejádu esejí na podobné téma.

Než předložím vlastní překlad páté kapitoly The Nature of Middle-earth, odkážu se opět na předešlý článek na téma této knihy – na exkluzivní rozhovor s jejím autorem, Carlem F. Hostetterem. Text rozšiřuje dříve vydané pasáže z Análů Amanu, které vyšly v Morgothově prstenu.

PŘIROZENÉ MLÁDÍ A RŮST QUENDI

Text je napsán černým inkoustem plnicím perem spíše zdobeným rukopisem na čtyřech stranách dvou nelinkovaných listů. Datuje se přibližně k roku 1959.

Samotný text, dokud se nedostane k tabulce srovnání let lidí a elfů, těsně navazuje na začátek textu z kapitoly XII “O Quendi ve způsobu života a růstu“.

Mládí Quendi

Když byli Quendi ještě velice „mladí na Ardě“ (přibližně prvních šest generací v prvních 96 letech Vala jejich existence), byli daleko podobnější lidem (nepadlým).1 Jejich hröar bylo velice vitální a dominantní; jedinou jejich starostí byly požitky těla všeho druhu. Jejich fëar se teprve začínalo naplno probouzet, růst a objevovat své schopnosti a zájmy. Proto (jak bylo zprvu skutečně nutné a předurčené) se více zajímali o lásku a o plození dětí, než tomu bylo později.*

Nebyla to ale jejich přirozená délka růstu a života, která by byla rozdílná (aspoň ne po spoustu věků), jen ji využívali odlišně. Přirozený život Quendi přinášel rychlý růst (pro ně) až do puberty, vydržel poté v plné síle po celá léta, než se zájmy jejich fëar nestaly přednější a než jejich hröar nezačalo slábnout.

„Stáří“ Quendi se obvykle uvádí v obdobích rovnajících se lidskému životu; ne všechny délky let měly na Quendi stejný efekt stárnutí. Eldar odlišovali od sebe růst a život (či životnost). Ten první byl dvanáctkrát rychlejší (co se efektu stárnutí týče) než ten druhý.

Co se týče růstu: ovlivňoval elfí hröa od početí až do dospělosti (či puberty). Životnost Quendi byla jako je 1 yên k 1 löa čili „slunečnímu roku“: tedy 144 : 1 lidský. Rychlost růstu byla dvanáctkrát tak rychlá: tj. byla pouze v poměru 12 löar = 1 [lidský] löa čili sluneční rok. V lůně tedy pobývali 9 löar mezi početím a narozením. Jakmile se narodili, rostli stejnou rychlostí až do puberty. Elfí mužové jí dosáhli ve „věku“ 24 let, u elfích žen ve věku 18 let.**[2] U mužů toto značí 24 x 12 po narození, tedy 288 löar; u žen 18 x 12, tedy 216 löar. V dřívějších dobách bylo toto „dosažení věku“ záležitostí ceremoniálu, při němž se oznamovalo elfí essekilmë, čili „zvolené jméno“.3

S výjimkou prvních tří generací plození dětí elfími muži obvykle neznačilo dosažení „věku 24 let“ (byť často následovalo „zasnoubení“ či dokonce „sňatek“). Postupem času se odkládalo, až se stal „věk 48 let“ optimálním pro začátek otcovství, i když se často odložil až na 60 let (sc. 24 let růstu + 36 let života).4 Samozřejmě ke zplození dalších dětí mohlo dojít i později. Mohlo k němu dojít přibližně ve věku 96 let muže – zřídkakdy k prvorozenectví docházelo později než v tomto věku (96 let).5

U elfích žen: ke sňatku a plození dětí docházelo dříve, první dítě se narodilo před dosažením věku 20 let.†[6] Později byl docela obvyklý odklad, manželství byla nejčastěji uzavírána ve věku 21 let; ačkoliv jakýkoliv věk do 36 (18 + 18) nebyl neobvyklý.7 V časech potíží či cestování a nestálosti se přirozeně vyhýbalo či odkládalo samotné plození dětí; a jelikož odklad zejména prvního zplození či prvorodičkám prodloužil „mládí“ či fyzickou sílu Quendi, mohlo k němu docházet až do věky ženy okolo 72 let (18 + 54) – ale k prvnímu plození dětí v tomto věku (72 let) docházelo zřídka.8

Každopádně tyto lhůty nebyly v nízkém věku (kterým se zabýváme) ani tak otázkou fyzické nemožnosti, jako vůle či tužby. Jakmile ale dospěli, začalo fëa a jeho zájmy získávat nadvládu s rostoucí rychlostí po věku 48 let (u elfích mužů) a 36 (u elfích žen). Elf, který se nesezdal, nebo alespoň nenalezl žádaného partnera,9 do těchto lhůt, byl (za normálních okolností) odsouzen k samotě – byť samozřejmě v těžkých dobách, kdy milenci a manželé mohli být na dlouho odloučení, mohlo ke sňatkům docházet později; nebo se odkládalo plození dětí.

Počet dětí, jež sezdaný pár zplodil, byl přirozeně z části ovlivněn povahou dotyčných osob (mentálně a fyzicky); a částečně různými životními událostmi. Ale velký vliv měl věk, kdy manželství započalo. Už v nejstarších dobách, po „prvních elfech“, bylo více než šest dětí spíše vzácných, zatímco čtyři byly normálním průměrem. Ale šesti dětí nikdy nedosáhli ti, kteří se sezdali po 48/36. V pozdějších manželstvích byla obvyklejší dvě.

Pro chronologické účely a srovnání elfů a lidí mohou pomoci následující data:

[Roky elfů][Roky smrtelníků]
Počaté elfí dítě se narodilo o 9 löar později. Elfí věk „růstu“ asi 9 měsíců. Skutečný čas:9 let
„Věk růstu“ v poměru 12:1 (vzhledem k rokům smrtelníka) vydržel do doby, než elfí muž dosáhl „věku 24 let“. Skutečný čas:288 let
U žen se obvykle zastavil ve věku 18 let, i když někdy pokračoval, zvláště v Amanu, a to do 21 let. Skutečný čas:216 let (nebo 252)
Ve „věku 48 let“ měl elfí muž tedy 288 löar + 24 yên (288 + 3456).103744 let
Ve „věku 96 let“ měl elfí muž tedy 288 löar + 72 yên10656
Ve „věku 192 let“ měl elfí muže tedy 288 löar + 168 yên24480
Ve „věku 21 let“ měla elfí žena tedy 216 löar + 3 yên (216 + 432)648
Ve „věku 36 let“ měla elfí žena tedy 216 löar + 18 yên2808
Ve „věku 72 let“ měla elfí žena tedy 216 löar + 54 yên7992
Ve „věku 144 let“ měla elfí žena tedy 216 löar + 126 yên18360

Quendi si vždy přáli žít s manželem či s ženou v době, kdy se narodilo dítě a také v době jeho raného růstu, pokud nezasáhly jiné okolnosti a manželé nebyli nuceni vinou válek či vyhnanství žít odděleně. Také zpravidla se snažili přizpůsobit své životy tak, aby měli po sobě jdoucí „Čas dětí“, v němž se narodily jejich děti – což se ukázalo být až nemožné, především v raných neklidných letech.11 Po narození, byť bylo dosaženo Onnalúmë neboli „Času dětí“, se samozřejmě také vždy odpočívalo. To bylo řízeno „časem růstu“, který netrval méně než 12 löar (= 1 rok růstu); ale mohl trvat i déle; a obvykle se postupně s jednotlivými porody prodlužoval do návazných řad: jako 12 : 24 : 36 : 48 atd.

* Plození dětí bylo pro „mladé“ v raných generacích méně vyčerpávající.

** Pokud jde o tento rozdíl, popisují jej Eldar v pověsti zvané „Probuzení“ (i·Cuivië).

U nejranějších generací.

Poznámky:

1. Tolkien nahradil původní „1000 LV“ právě „96 lety Vala“ v průběhu psaní. Nepadlý stav elfů srovnej v kapitole VI „Probuzení Quendi“ a v kapitole XII „O Quendi ve způsobu života a růstu“. Také srovnej PÁD ČLOVĚKA v Dodatku I.

2. S „Probuzením“ srovnej kapitolu VIII, „Tradice Eldar s ohledem na ‘Probuzení‘“.

3. Více o essekilmë „zvolené jméno“ (či „výběr jména“, vyslovováno essecilmë) a jeho doprovodný obřad, podívej X:214 a dále

4. Tato věta původně končila slovem „otcovství“, ale byla rozšířena nepatrnou vsuvkou černým perem. Dopsání původně končilo: „Zřídkakdy, jestli vůbec, bylo odloženo na pozdější věk,“ než bylo přeškrtnuto. Pozdější dopsání červenou propiskou – nad „až se stal „věk 48 let““ – a následně přeškrtnut, se zdá jako: „ne rokem života, ale rokem růstu, [?o] 12, 24, 48“. Nápad vychází možná z posunutí vycházejícího z nárůstu „let růstu“ u Eldar.

5. V první textaci začínala věta: „Mohlo by se stát až do věku muže 192 let, i když se fakticky nestávalo často po věku 96 let“. Poté byla číslovka „192“ zaškrtána a výpočet nad řádkem hlásá: „24 + 144 (168 let) 18 + 144 (162)“. Následně byly tyto kalkulace a vše mezi „192“ přes „po věku“ silně zaškrtány. Věta původně končila: „zřídkakdy docházelo“.

6. Původně napsaná věta končila: „ne zřídka před dosažením věku 20 let“. Slova „ne zřídka“ byla pořádně vymazána a nahrazena „někdy“, která byla pak taky vyškrtnuta.

7. Tuto větu předkládám v původní verzi, navzdory pozdějším škrtům a doplněním, protože změny, zdá se, nevedou ve svém dokončení v logickou revizi. Slova „docela obvyklý odklad“ byly jemně přeškrtnuty a bylo nad ně dopsáno (jak mohu nyní poznat): „[? ?] datum [?prvního narození]; a slova „[?minulý růst] byla dodána nad slovo „obvyklý“ v přibližně stejné době. Nakonec slova „ve věku 21 let“ byla proškrtnuta bez jakékoliv náhrady či harmonizace se zbytkem dodané věty.

8. Původně věta končila: „mohlo k němu docházet až do věku 144 let {>> 162} (nejpozději) – ale k prvnímu plození dětí docházelo zřídka po věku 72 let {>> [?90]}“

9. Slova „žádaného partnera“ byla zaměněna v době psaní z: „žádané ma“ (možná o chybný začátek slova „manželka“).

10. Tolkien skutečně napsal podle všeho singulární podobu „yên“ ve všech případech.

11. Srovnej X:213.

3 thoughts on “Ochutnávka z The Nature of Middle-earth: O tom, jak rostli a kdy plodili Quendi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.